Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

jasminnie
jasminnie
jasminnie
jasminnie
4734 d636 390

submittosubtitles:

Kabe atsuki heya (1956) aka The Thick-Walled Room

Reposted fromLittleJack LittleJack
4729 29fa 390

marilyn-monroe-collection:

Marilyn Monroe on the set of We’re Not Married, 1952.

Reposted fromLittleJack LittleJack
4725 14fd 390

imyourcherrybomb:

VOGUE ITALIA JANUARY 1994
linda & kyle 
photographer: steven meisel

Reposted fromLittleJack LittleJack
jasminnie
Reposted fromseleneskin seleneskin viapralina pralina
jasminnie
jasminnie
jasminnie
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
jasminnie
jasminnie
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
jasminnie
2023 afcb 390
Reposted fromdzony dzony vialikeaghost likeaghost
jasminnie
5605 ecc3 390
jak często?
jasminnie
6577 1f53 390
Reposted fromzmora zmora
jasminnie
2641 9a09 390
Reposted fromflesz flesz viazmora zmora
jasminnie
1136 db82 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viazmora zmora
jasminnie
3355 05c0 390
St Jude
Reposted frombatalia batalia viazmora zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl