Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

jasminnie
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viamadadream madadream
jasminnie
jasminnie
1533 cfb1 390
Reposted fromoutline outline viagumisiowelove gumisiowelove
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viamglistyporanek mglistyporanek
jasminnie
Reposted fromgruetze gruetze
jasminnie
8356 af4c 390
Reposted fromsouler souler viamglistyporanek mglistyporanek
jasminnie
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viamglistyporanek mglistyporanek
0708 2b50 390
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
jasminnie
2341 0dfc 390
First lover
Reposted from050996 050996 viabadblood badblood
jasminnie
8159 9542 390
Reposted frompischus pischus viabadblood badblood
jasminnie
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabadblood badblood
jasminnie
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin vialaparisienne laparisienne

June 22 2017

1511 df5b 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahormeza hormeza
jasminnie
9210 8abf 390
Reposted fromYuei Yuei viapersona-non-grata persona-non-grata
jasminnie
1322 060f 390
Mądrych wyborów...
jasminnie
jasminnie
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
jasminnie
8688 795f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl